Prejsť na obsah

Zameranie odborov - Pošta a telekomunikácie

3778K technik informačných a telekomunikačných zariadení
Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
a výučným listom. Žiak získa komplexné vedomosti z oblasti zabezpečovacej, oznamovacej a
telekomunikačnej techniky. Počas prípravy sa kladie dôraz na využívanie progresívnych
technológií súvisiacich s rozvojom techniky.

3763H manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Učebný odbor poskytuje absolventom stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným
listom. Žiak získa vedomosti o zabezpečovaní poštovej prevádzky a prepravy, peňažnej a
pokladničnej služby, triedení a spracovaní zásielok na poštovú prepravu (listové a balíkové
zásielky). Oboznamuje sa so spracovaním zásielok počas prepravy poštovými kurzmi
(vlaková, automobilová a lietadlová pošta), zhotovovaním záverov a výmenou záverov.

3795K klientský manažér pošty
Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
a výučným listom. Žiak získa vedomosti o zabezpečení poštovej prevádzky, peňažnej
a pokladničnej službe, o činnostiach poštovej banky a ďalších moderných službách
poskytovaných pre partnerov Slovenskej pošty. Oboznamuje sa s pracovnými postupmi
prijímania zásielok, prepravnej a dodávacej služby, obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia
všetkých pokladničných dokladov.

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.
Žiak získa úplné elektrotechnické vzdelanie a vedomosti a zručnosti z elektrotechniky
a elektrotechnických zariadeniach,normách a systémoch používaných v doprave a telekomunikáciách. 

Študuj v systéme duálneho vzdelávania študijný odbor 3795K klientský manažér pošty s podporou SLOVENSKEJ POŠTY, a. s.


Slovenská pošta, a. s., počas štúdia ponúka:
 • praktické vyučovanie s použitím najnovších technológií priamo v pobočke Slovenskej
  pošty, a. s.,
 • odborné a praktické zručnosti priamo od zamestnancov Slovenskej pošty, a. s. na
  pracoviskách praktického vyučovania Slovenskej pošty, a. s.,
 • začlenenie sa do budúceho pracovného kolektívu a osvojenie si pracovných návykov,
 • poskytnutie pracovného odevu, obuvi a všetkých potrebných ochranných pracovných
  pomôcok,
 • príspevok na stravu a ubytovanie v školskom internáte,
 • príspevok na cestu do školy a na pracovisko praktického vyučovania,
 • bezplatnú lekársku prehliadku,
 • vlastný zárobok už počas školy odmenou za produktívnu prácu,
 • podnikové štipendium,
 • po úspešnom absolvovaní štúdia garanciu pracovného miesta.
Všetky potrebné informácie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania poskytuje:
Slovenská pošta, a. s.
Mgr. Angela Lazorová
Odbor vzdelávania a rozvoja
E-mail: lazorova.angela@slposta.sk, www.posta.sk
Tel.: 042/ 465 16 16 /Mobil: 0903 412 735

Spolupracujúca škola:
Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
www.sositba.sk

Požiadavky štátu o zameraní, obsahu a výsledkoch odborného vzdelávania a prípravy pre
skupinu študijných alebo učebných odborov 37 Doprava, pošty, telekomunikácie vymedzuje
štátny vzdelávací program, ktorého cieľom je:
 • pripraviť žiakov na úspešný a zmysluplný osobný, občiansky a pracovný život,
 • usilovať o lepšie uplatnenie absolventov škôl na trhu práce,
 • pripraviť absolventov na ďalšie vzdelávanie.