Prejsť na obsah

Vysokoškolské štúdium

Po skončení štúdia na strednej odbornej škole je možné ďalej rozvíjať nadobudnuté vedomosti a zručnosti na vysokých školách, ktoré ponúkajú širokú škálu možností vzdelávania.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) reflektuje na súčasné zmeny a nezaostáva za svetovými univerzitami v rozvoji nových technológií a dopravných systémov. Štúdium dopravy ti dá základy pre akúkoľvek prácu v odbore. Môžeš riešiť fenomény tohto sveta, doprava je témou kľúčových plánov a projektov udržateľnej mobility, jej rozvoj nepominie.

Doprava je previazaná s ďalšími odbormi – urbanizmom, územným plánovaním, energetikou, životným prostredím, staviteľstvom, technológiami, službami, krízovým manažmentom. Chceš udávať smer, akým sa bude doprava rozvíjať? Túžiš hľadať cesty, ako pri každom druhu dopravy využiť jej prednosti?

Ak chceš dopravu chápať komplexne a špecializovať sa, nájdeš možnosti na Žilinskej univerzite v Žiline. Vo všetkých sférach, v priemysle 4.0, elektromobilite, bezpečnosti, umelej inteligencii, digitálnom podniku, dopravných stavbách môžeš spájať teóriu s praxou, štúdium s prácou, so stážou, s exkurziou v teréne, projektom alebo aj výskumom.

Nové poznatky, rozhľad a znalosť kontextu ti zabezpečí široké uplatnenie na trhu práce. Študuj dopravu ako perspektívny odbor, v ktorom je stále vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných odborníkoch.

Na UNIZA môžeš študovať dopravu na týchto fakultách:
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Strojnícka fakulta
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
 • Stavebná fakulta
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 • Fakulta riadenia a informatiky

STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytuje v oblasti dopravy kvalitné štúdium na európskej úrovni s využitím aktuálnych poznatkov a moderných výpočtových programov, ktoré je možné absolvovať na katedre dopravných stavieb.

Katedra vychováva absolventov všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania, t. j. bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
Štúdium je zamerané na obalsti:
 • dopravné inžinierstvo a územné plánovanie, dopravný manažment,
 • projektovanie pozemných komunikácií, železničných stavieb a letísk,
 • stavba, údržba, diagnostika a hodnotenie stavu konštrukcií dopravných stavieb,
 • systém hospodárenia s konštrukciami dopravných stavieb,
 • cestné stavebné materiály a technológie,
 • dopravná environmentalistika a ekológia mestských sídel.

Na výučbe sa zúčastňujú aj odborníci z praxe, často absolventi Stavebnej fakulty v Bratislave. Prednášky a cvičenia sa realizujú štandardne, ale aj pomocou nových výučbových metód, využívaním modernej didaktickej techniky a pre oblasť nielen cestných stavebných materiálov sú k dispozícii fakultné laboratóriá ako súčasť Univerzitného vedeckého parku STU Bratislava.
Študenti majú možnosť sa už počas štúdia aktívne zapájať do aktivít katedry vrátane účasti na exkurziách na zaujímavé inžinierske stavby, do projekčných organizácií a na pracoviská na výrobu a spracovanie cestných stavebných materiálov a kontrolu ich kvality. Obľúbené sú aj medzinárodné mobility a letná škola dopravného a územného plánovania s pravidelnou účasťou zahraničných študentov a učiteľov z mnohých krajín Európy. Aktívni študenti využívajú možnosť účasti na odborných a vedeckých podujatiach, kde sa stretáva množstvo domácich a zahraničných odborníkov z praxe a univerzitného prostredia. To je tiež príležitosť na vytvorenie si kontaktov pre svoje budúce smerovanie po ukončení vysokoškolského štúdia pri hľadaní zamestnania.

Absolventi sa v praxi uplatňujú na pozíciách projektant, realizátor, stavbyvedúci, pracovník vedy a výskumu, špecialista.

Medzi ďalšie aktivity katedry patrí úzka spolupráca s praxou, či už v rámci konzultácií s projektantmi, investormi a realizátormi stavieb, alebo v rámci ponuky vlastnej projekčnej činnosti a vykonávania expertíznych posudkov. 

Od januára 2018 ponúkame v rámci celoživotného vzdelávania pre absolventov Stavebnej fakulty možnosť získať aj špecializáciu Mestské inžinierstvo. 

Pre obdobie 15. 05. 2019 – 15. 05. 2024 máme akreditáciu pre vzdelávací program ďalšieho vzdelávania – Cestný bezpečnostný audit.