Prejsť na obsah

Duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania je odborným vzdelávaním a prípravou žiaka na výkon konkrétneho povolania. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou žiaka u zamestnávateľa. Duálne vzdelávanie zabezpečí takú prípravu žiaka na výkon povolania, ktorá zodpovedá požiadavkám zamestnávateľa. Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávateľ, škola a žiak.

Výhody duálneho vzdelávania pre žiakov:

 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.
 • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
 • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia žiaka zo strany zamestnávateľa.
 • Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa.
 • Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.
 • Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.).
 • Okrem pravidelného podnikového štipendia odmena za produktívnu prácu a ďalšie benefity, často obdobné ako pre zamestnancov.
 • Reálna možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami.

 

Benefity z duálneho vzdelávania overené mnohoročnými skúsenosťami v zahraničí:

 • Pravidelný finančný príspevok výrazne napomáha zvýšiť životnú úroveň rodiny a umožňuje rozvoj aktivít všetkých jej členov.
 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa.
 • Po získaní odbornosti získavanie vysokej úrovne pripravenosti nielen pre prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov je základom rozvoja aj osobnostných vlastností, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov.
 • Podpora účasti v nadregionálnych tvorivých súťažiach a prezentáciách v odbore otvára významné možnosti na budúcu spoluprácu a postup v rámci danej špecializácie.

 

Zdroj: Rada zamestnávateľov pre rozvoj duálneho vzdelávania

Zoznam škôl, ktoré ponúkajú duálne vzdelávanie

Školy zapojené do systému duálneho vzdelávania

Škola

Mesto

Adresa

Stredná odborná škola dopravná

Bratislava - Ružinov

Kvačalova 20

Stredná odborná škola - IT

Bratislava - Rača

Hlinícka 1

Dopravná akadémia

Trenčín

Školská 66

Stredná odborná škola dopravná

Martin - Priekopa

Zelená 2

Stredná odborná škola technická

Prešov

Volgogradská 1

Stredná odborná škola železničná

Košice - Staré Mesto

Palackého 14

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta

Trebišov

Komenského 1963/10