Prejsť na obsah

Duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania je odborným vzdelávaním a prípravou žiaka na výkon konkrétneho povolania. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou žiaka u zamestnávateľa. Duálne vzdelávanie zabezpečí takú prípravu žiaka na výkon povolania, ktorá zodpovedá požiadavkám zamestnávateľa. Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávateľ, škola a žiak.

Výhody duálneho vzdelávania pre žiakov:

 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.
 • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
 • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia žiaka zo strany zamestnávateľa.
 • Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa.
 • Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.
 • Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.).
 • Okrem pravidelného podnikového štipendia odmena za produktívnu prácu a ďalšie benefity, často obdobné ako pre zamestnancov.
 • Reálna možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami.

 

Benefity z duálneho vzdelávania overené mnohoročnými skúsenosťami v zahraničí:

 • Pravidelný finančný príspevok výrazne napomáha zvýšiť životnú úroveň rodiny a umožňuje rozvoj aktivít všetkých jej členov.
 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa.
 • Po získaní odbornosti získavanie vysokej úrovne pripravenosti nielen pre prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov je základom rozvoja aj osobnostných vlastností, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov.
 • Podpora účasti v nadregionálnych tvorivých súťažiach a prezentáciách v odbore otvára významné možnosti na budúcu spoluprácu a postup v rámci danej špecializácie.

 

Zdroj: Rada zamestnávateľov pre rozvoj duálneho vzdelávania

Zoznam škôl, ktoré ponúkajú duálne vzdelávanie

Školy zapojené do systému duálneho vzdelávania

Škola

Mesto

Adresa

Stredná odborná škola dopravná

Bratislava - Ružinov

Kvačalova 20

Stredná odborná škola - IT

Bratislava - Rača

Hlinícka 1

Dopravná akadémia

Trenčín

Školská 66

Stredná odborná škola dopravná

Martin - Priekopa

Zelená 2

Stredná odborná škola technická

Prešov

Volgogradská 1

Stredná odborná škola železničná

Košice - Staré Mesto

Palackého 14

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta

Trebišov

Komenského 1963/10


Vysokoškolské štúdium:

Po skončení štúdia na strednej odbornej škole je možné ďalej rozvíjať nadobudnuté vedomosti a zručnosti na vysokých školách, ktoré ponúkajú širokú škálu možností vzdelávania.

 • Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) reflektuje na súčasné zmeny a nezaostáva za svetovými univerzitami v rozvoji nových technológií a dopravných systémov. Štúdium dopravy ti dá základy pre akúkoľvek prácu v odbore. Môžeš riešiť fenomény tohto sveta, doprava je témou  kľúčových plánov a projektov udržateľnej mobility, jej rozvoj nepominie. Doprava je previazaná s ďalšími odbormi – urbanizmom, územným plánovaním, energetikou, životnýmprostredím, staviteľstvom, technológiami, službami, krízovým manažmentom. Chceš udávaťsmer, akým sa bude doprava rozvíjať? Túžiš hľadať cesty, ako pri každom druhu dopravy využiť jej prednosti?
  Ak chceš dopravu chápať komplexne a špecializovať sa, nájdeš možnosti na Žilinskej univerzite v Žiline. Vo všetkých sférach, v priemysle 4.0, elektromobilite, bezpečnosti, umelej inteligencii, digitálnom podniku, dopravných stavbách môžeš spájať teóriu s praxou, štúdium s prácou, so stážou, s exkurziou v teréne, projektom alebo aj výskumom. Nové poznatky, rozhľad a znalosť kontextu ti zabezpečí široké uplatnenie na trhu práce. Študuj dopravu ako perspektívny odbor, v ktorom je stále vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných odborníkoch.

 • STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytuje v oblasti dopravy kvalitné štúdium na európskej úrovni s využitím aktuálnych poznatkov a moderných výpočtových programov, ktoré je možné absolvovať na katedre dopravných stavieb.

  Katedra vychováva absolventov všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania, t. j. bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
  Štúdium je zamerané na oblasti:
  • dopravné inžinierstvo a územné plánovanie, dopravný manažment,
  • projektovanie pozemných komunikácií, železničných stavieb a letísk,
  • stavba, údržba, diagnostika a hodnotenie stavu konštrukcií dopravných stavieb,
  • systém hospodárenia s konštrukciami dopravných stavieb,
  • cestné stavebné materiály a technológie,
  • dopravná environmentalistika a ekológia mestských sídel.

  Na výučbe sa zúčastňujú aj odborníci z praxe, často absolventi Stavebnej fakulty v Bratislave. Prednášky a cvičenia sa realizujú štandardne, ale aj pomocou nových výučbových metód, využívaním modernej didaktickej techniky a pre oblasť nielen cestných stavebných materiálov sú k dispozícii fakultné laboratóriá ako súčasť Univerzitného vedeckého parku STU Bratislava.
  Študenti majú možnosť sa už počas štúdia aktívne zapájať do aktivít katedry vrátane účasti na exkurziách na zaujímavé inžinierske stavby, do projekčných organizácií a na pracoviská na výrobu a spracovanie cestných stavebných materiálov a kontrolu ich kvality. Obľúbené sú aj medzinárodné mobility a letná škola dopravného a územného plánovania s pravidelnou účasťou zahraničných študentov a učiteľov z mnohých krajín Európy. Aktívni študenti využívajú možnosť účasti na odborných a vedeckých podujatiach, kde sa stretáva množstvo domácich a zahraničných odborníkov z praxe a univerzitného prostredia. To je tiež príležitosť na vytvorenie si kontaktov pre svoje budúce smerovanie po ukončení vysokoškolského štúdia pri hľadaní zamestnania.

  Absolventi sa v praxi uplatňujú na pozíciách projektant, realizátor, stavbyvedúci, pracovník vedy a výskumu, špecialista.

  Medzi ďalšie aktivity katedry patrí úzka spolupráca s praxou, či už v rámci konzultácií s projektantmi, investormi a realizátormi stavieb, alebo v rámci ponuky vlastnej projekčnej činnosti a vykonávania expertíznych posudkov.

  Od januára 2018 ponúkame v rámci celoživotného vzdelávania pre absolventov Stavebnej fakulty možnosť získať aj špecializáciu Mestské inžinierstvo.

  Pre obdobie 15. 05. 2019 – 15. 05. 2024 máme akreditáciu pre vzdelávací program ďalšieho vzdelávania – Cestný bezpečnostný audit.

 • Košická univerzita