Duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania je odborným vzdelávaním a prípravou žiaka na výkon konkrétneho povolania. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou žiaka u zamestnávateľa. Duálne vzdelávanie zabezpečí takú prípravu žiaka na výkon povolania, ktorá zodpovedá požiadavkám zamestnávateľa. Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávateľ, škola a žiak.

Výhody duálneho vzdelávania pre žiakov:

 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.
 • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
 • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia žiaka zo strany zamestnávateľa.
 • Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa.
 • Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.
 • Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.).
 • Okrem pravidelného podnikového štipendia odmena za produktívnu prácu a ďalšie benefity, často obdobné ako pre zamestnancov.
 • Reálna možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami.

 

Benefity z duálneho vzdelávania overené mnohoročnými skúsenosťami v zahraničí:

 • Pravidelný finančný príspevok výrazne napomáha zvýšiť životnú úroveň rodiny a umožňuje rozvoj aktivít všetkých jej členov.
 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa.
 • Po získaní odbornosti získavanie vysokej úrovne pripravenosti nielen pre prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov je základom rozvoja aj osobnostných vlastností, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov.
 • Podpora účasti v nadregionálnych tvorivých súťažiach a prezentáciách v odbore otvára významné možnosti na budúcu spoluprácu a postup v rámci danej špecializácie.

 

Zdroj: Rada zamestnávateľov pre rozvoj duálneho vzdelávania

Zoznam škôl, ktoré ponúkajú duálne vzdelávanie


SPŠ dopravná
Kvačalova 20, 821 09  Bratislava

Dopravná akadémia 

Školská 66, 912 50  Trenčín

SOŠ dopravná
Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa