Prejsť na obsah

Zameranie študijných a učebných odborov 37 Doprava

Absolventi študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie sú kvalifikovaní pracovníci, ktorí sa uplatnia v praxi ako:

  • technicko-hospodárski a odborní technickí pracovníci, konkrétne technici, dispečeri, kontrolóri kvality, majstri, normovači, projektanti, technickí manažéri prevádzky, prípadne vysokokvalifikovaní robotníci v oblasti dopravy, prepravy, telekomunikácií,
  • pracovníci v dopravných službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúci sa kontrolnou, riadiacou a ďalšou činnosťou najmä v cestnej doprave,
  • pracovníci v oblasti elektrickej trakcie a energetiky v doprave, zabezpečovacej a oznamovacej techniky v doprave, telekomunikačnej techniky, údržby a opráv koľajových alebo cestných vozidiel,
  • pracovníci vykonávajúci práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v jednotlivých oblastiach dopravy (mechanické, elektromechanické a elektrické práce súvisiace s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami elektronických prvkov a zariadení).

Zoznam študijných a učebných odborov skupiny 37 (kód, názov) :

3762 H železničiar

stredné odborné vzdelanie s výučným listom

učebný odbor

3770 H mechanik železničnej prevádzky

stredné odborné vzdelanie s výučným listom

učebný odbor

3766 H lodník

stredné odborné vzdelanie s výučným listom

učebný odbor

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výčného listu

študijný odbor

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výčného listu

študijný odbor

3765 M technika a prevádzka dopravy

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výčného listu

študijný odbor

3767 M dopravná akadémia

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výčného listu

študijný odbor

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou s výučným listom

študijný odbor

3759 K komerčný pracovník v doprave

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou s výučným listom

študijný odbor

3776 K 01 mechanik lietadiel - mechanika

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou s výučným listom

študijný odbor

3776 K 02 mechanik lietadiel - avionika

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou s výučným listom

študijný odbor

3756 L poštová prevádzka

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výčného listu (pre absolventov učebných odborov v nadstavbovom štúdiu)

študijný odbor

3757 L dopravná prevádzka

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výčného listu (pre absolventov učebných odborov v nadstavbovom štúdiu)

študijný odbor

3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave

vyššie odborné vzdelanie

študijný odbor

 

 

Požiadavky štátu na zameranie, obsah a výsledky odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty, telekomunikácie vymedzuje Štátny vzdelávací program, ktorého cieľom je:

  • pripraviť žiakov na úspešný a zmysluplný osobný, občiansky a pracovný život,
  • usilovať o lepšie uplatnenie absolventov škôl na trhu práce,
  • pripraviť absolventov na ďalšie vzdelávanie.