Prejsť na obsah

Zameranie študijných a učebných odborov 37 Doprava

Absolventi študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie sú kvalifikovaní pracovníci, ktorí sa uplatnia v praxi ako:

  • technicko-hospodárski a odborní technickí pracovníci, konkrétne technici, dispečeri, kontrolóri kvality, majstri, normovači, projektanti, technickí manažéri prevádzky, prípadne vysokokvalifikovaní robotníci v oblasti dopravy, prepravy, telekomunikácií,
  • pracovníci v dopravných službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúci sa kontrolnou, riadiacou a ďalšou činnosťou najmä v cestnej doprave,
  • pracovníci v oblasti elektrickej trakcie a energetiky v doprave, zabezpečovacej a oznamovacej techniky v doprave, telekomunikačnej techniky, údržby a opráv koľajových alebo cestných vozidiel,
  • pracovníci vykonávajúci práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v jednotlivých oblastiach dopravy (mechanické, elektromechanické a elektrické práce súvisiace s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami elektronických prvkov a zariadení).

Register povolaní v doprave a nadväzujúcich študijných a učebných odborov
Zamestnanie podľa Národnej sústavy povolaní Kód odboru ŠO/UO
Vodič autobusu 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Vodič električky 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Vodič trolejbusu 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Lodník 3766 H lodník
3766 H lodník
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3766 H lodník
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
Lodný strojník II. triedy 3766 H lodník
Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky) 3766 H lodník
Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov 3770 H - exp. mechanik železničnej prevádzky
Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3762 H železničiar
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3762 H železničiar
3759 K komerčný pracovník v doprave
3762 H železničiar
3767 M dopravná akadémia
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3767 M dopravná akadémia
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3767 M dopravná akadémia
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3757 L dopravná prevádzka
3767 M dopravná akadémia
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3767 M dopravná akadémia
3759 K komerčný pracovník v doprave
3767 K 01 mechanik lietadiel - mechanika
3767 K 02 mechanik lietadiel - avionika
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3765 M technika a prevádzka dopravy
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3767 M dopravná akadémia
3759 K komerčný pracovník v doprave
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3767 M dopravná akadémia
3759 K komerčný pracovník v doprave
3767 M dopravná akadémia
Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve 3767 K 01 mechanik lietadiel - mechanika
Pracovník technickej obsluhy lietadiel 3767 K 02 mechanik lietadiel - avionika
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3765 M technika a prevádzka dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3767 M dopravná akadémia
3759 K komerčný pracovník v doprave
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3767 M dopravná akadémia
3759 K komerčný pracovník v doprave
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3767 M dopravná akadémia
3759 K komerčný pracovník v doprave
3767 M dopravná akadémia
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3767 K 01 mechanik lietadiel - mechanika
3767 K 02 mechanik lietadiel - avionika
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3770 H - exp. mechanik železničnej prevádzky
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3770 H - exp. mechanik železničnej prevádzky
3762 H železničiar
3757 L dopravná prevádzka
Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
Špecialista štátneho odborného dozoru a regulácie dopravy 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
Špecialista štátneho odborného dozoru, povoľovania a regulácie dopravnej infraštruktúry 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
Technický špecialista v cestnej infraštruktúre 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
 

 

Požiadavky štátu na zameranie, obsah a výsledky odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu študijných a učebných odborov 37 Doprava, pošty, telekomunikácie vymedzuje Štátny vzdelávací program, ktorého cieľom je:

  • pripraviť žiakov na úspešný a zmysluplný osobný, občiansky a pracovný život,
  • usilovať o lepšie uplatnenie absolventov škôl na trhu práce,
  • pripraviť absolventov na ďalšie vzdelávanie.