Prejsť na obsah

Odborné vzdelávanie a príprava smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie.

CHARAKTERISTIKA ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Skupina študijných odborov: 37 Doprava, pošty a telekomunikácie        

 

37  DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE 

        elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 

        prevádzka a ekonomika dopravy

        technika a prevádzka dopravy

        operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

        komerčný pracovník v doprave

        mechanik lietadiel

        technik informačných a telekomunikačných technológií

        klientský manažér pošty

        poštová prevádzka 

        dopravná prevádzka

Absolventi študijných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie sú kvalifikovaní pracovníci, ktorí sa uplatňujú v praxi ako technicko-hospodárski a odborní technickí pracovníci -  technici, dispečeri, kontrolóri kvality, majstri, normovači, projektanti, technickí manažéri prevádzky, prípadne vysokokvalifikovaní robotníci v oblasti dopravy, prepravy, telekomunikácií. Pracujú v dopravných službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou najmä v cestnej doprave. Nachádzajú uplatnenie aj v oblasti elektrickej trakcie a energetiky v doprave, zabezpečovacej a oznamovacej techniky v doprave, telekomunikačnej techniky, údržby a opráv koľajových alebo cestných vozidiel. Vykonávajú práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v jednotlivých oblastiach dopravy  a v poštovej prevádzke (mechanické, elektromechanické a elektrické práce súvisiace s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami elektronických prvkov a zariadení). Strední technicko-hospodárski pracovníci môžu pracovať v oblasti  dopravy, pôšt a telekomunikácií v rozmanitom pracovnom prostredí – vonku (premenlivé počasia, hluk), aj vnútri v kancelárskom prostredí s rozdielnymi nárokmi na fyzický a zdravotný stav pracovníkov.

 

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

 

Dĺžka štúdia:

4 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia: 

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Získaním základných odborných vedomostí a zručností sa absolvent uplatní ako technik

konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, alebo ako technickoadministratívny pracovník  v podnikoch a firmách realizujúcich dopravnú, prepravnú, zasielateľskú a logistickú činnosť.

Možnosti ďalšieho štúdia:  

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Úplné stredné odborné vzdelanie s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania 

 

Dĺžka štúdia:

4 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia: 

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške Výučný list[1]

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Získaním základných odborných vedomostí a zručností sa absolvent uplatní ako kvalifikovaný pracovník v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti poskytovania elektronických komunikačných služieb, v železničnej prevádzke a  pri prevádzke, údržbe a opravách lietadiel. Ďalej sa uplatní ako technický a ekonomický pracovník v organizácii dopravy a ako administratívno-technický pracovník na poštách a v príbuzných odboroch.

Možnosti ďalšieho štúdia:  

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie pre absolventov učebných odborov

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia: 

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Získaním základných odborných vedomostí a zručností sa absolvent uplatní ako kvalifikovaný zamestnanec v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti dopravy a pôšt. 

Možnosti ďalšieho štúdia:

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

 

Skupina učebných odborov: 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Stredné odborné vzdelanie

37  DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE

        železničiar

        manipulant poštovej prevádzky a prepravy

Železničiar pracuje na železniciach za premenlivých poveternostných podmienok, v hluku. Pracuje na smeny. Práca vyžaduje praktické znalosti, rýchle reakcie, sebadisciplinovanosť, schopnosti prispôsobiť sa, fyzickú zdatnosť, dobrý zrak a sluch. Manipulant poštovej prevádzky a prepravy vyberá poštové schránky, triedi listové a balíkové zásielky, nakladá a vykladá závery, prijíma a vydáva zásielky, riadi motorové vozidlo.

 

 

 

Dĺžka štúdia:

3 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Stredné odborné vzdelanie

 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia: 

Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania: 

Vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Odborne kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať pracovné činnosti v oblasti železničnej a vodnej dopravy a v oblasti poštovej prevádzky a prepravy.

Možnosti ďalšieho štúdia:  

 

Vzdelávacie programy nadstavbového  štúdia  pre absolventov 3. ročných učebných odborov.

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov. 

 

[1] Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých    najmenej 1 200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „OVP“)
vymedzuje požiadavky štátu o zameraní, obsahu a výsledkoch OVP pre danú
skupinu študijných alebo učebných odborov.

Štátny vzdelávací program (ďalej len „ŠVP“) je

 1. štátom vydaný kurikulárny dokument, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy
  a vzdelávania a záväzné požiadavky na vzdelávanie na danom stupni vzdelania
  pre skupiny študijných a učebných odborov – vzdelávacie výstupy, ktoré musí
  žiak po ukončení štúdia dosiahnuť a preukázať,
 2. záväzný dokument, ktorý sú školy povinné rešpektovať a rozpracovať do svojich
  školských vzdelávacích programov,
 3. otvorený kurikulárny dokument, ktorý sa bude podľa potrieb a požiadaviek
  inovovať.

ŠVP je postavený na týchto princípoch:


 1. znížený dôraz na obsah vzdelávania, zvýšenie dôrazu na požadované
  kompetencie a výsledky vzdelávania,
 2. podpora autonómie a zodpovednosti škôl, pluralitného vzdelávacieho prostredia
  a vytvorenia konkurenčného prostredia medzi školami,
 3. rozvoj individuality každého jednotlivca,
 4. dôraz na požadované kľúčové kompetencie pre výkon povolania,
 5. akcent na cieľovú kvalitu osobnosti žiaka ako potenciálneho zamestnanca,
 6. podpora zvýšenia kvality a efektivity vzdelávania vo vzťahu k rešpektovaniu
  vzdelávacích potrieb, študijných predpokladov, reálnych vzdelávacích
  podmienok, špecifických potrieb trhu práce v regiónoch škôl, dosiahnutých
  výsledkov práce školy, umožnenie rýchlych a potrebných inovácií, zlepšenie
  pedagogického a sociálneho prostredia,
 7. posilnenie odbornej a pedagogickej zodpovednosti a autonómie učiteľov,
 8. záväzný podklad pre tvorbu školských vzdelávacích programov.
Cieľom ŠVP je:
 1. pripraviť žiakov na úspešný a zmysluplný osobný, občiansky a pracovný život,
 2. usilovať o lepšie uplatnenie absolventov škôl na trhu práce,
 3. pripraviť absolventov na ďalšie vzdelávanie.

ŠVP pre odborné vzdelávanie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a ich profesijnými a záujmovými združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s ministerstvami v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti.


Kompletné informácie o vzdelávacom programe nájdete TU