Prejsť na obsah

37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE

POMATURITNÉ KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM

 

Úplné stredné odborné vzdelanie - dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium  

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia: 

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

 

Možnosti pracovného

uplatnenia absolventa:

Získaním        základných       odborných        vedomostí

a zručností sa absolvent uplatní ako technik konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, alebo ako technickoadministratívny pracovník  v podnikoch a firmách realizujúcich dopravnú, prepravnú, zasielateľskú a logistickú činnosť. 

Možnosti ďalšieho štúdia:  

 

Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu kvalifikácie.

 

Úplné stredné odborné vzdelanie s rozšíreným počtom hodín praktického

vyučovania - dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Dĺžka štúdia:

2 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania.

Spôsob ukončenia štúdia: 

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania :

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške  Výučný list 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Získaním základných odborných vedomostí a zručností sa absolvent uplatní ako kvalifikovaný pracovník v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti poskytovania elektronických komunikačných služieb, v železničnej prevádzke a  pri prevádzke, údržbe a opravách lietadiel. Ďalej sa uplatní ako technický a ekonomický pracovník v organizácii dopravy a ako administratívno-technický pracovník na poštách a v príbuzných odboroch. 

Možnosti ďalšieho štúdia:  

 

Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Študijné odbory :

Elektrotechnika  v doprave a telekomunikáciách

Prevádzka a ekonomika dopravy

Technika a prevádzka dopravy

Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

Komerčný pracovník v doprave

Mechanik lietadiel

Dopravná prevádzka

Technik informačných a telekomunikačných technológií

Poštový manipulant Poštová prevádzka

Dopravná akadémia

 

 

EXTERNÉ FORMY ŠTÚDIA

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa výchova a vzdelávanie organizuje nielen dennou, ale aj externou formou štúdia. Externá forma štúdia sa organizuje ako večerná, diaľková alebo dištančná.  Na stredných odborných školách sa organizuje externá forma štúdia pre:

  1. uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola a pre uchádzačov so základným vzdelaním v dĺžke štúdia, ktorá je rovnaká ako dĺžka dennej formy štúdia príslušného študijného alebo učebného odboru,
  2. uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie v dĺžke štúdia, ktorú určí riaditeľ strednej školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka príslušného študijného alebo učebného odboru.

Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom odbore alebo študijnom odbore a uchádzači o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety. Štúdium trvá najmenej jeden rok. 

Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne.

Diaľkové vzdelávanie je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu 6 až 7 konzultačných hodín.

Dištančné vzdelávanie je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom. V stredných odborných školách sa praktické vyučovanie nemôže realizovať dištančnou formou vzdelávania. Odporúča sa kombinované štúdium, v ktorom sa kombinuje teoretické vzdelávanie formou dištančného vzdelávania a praktické vyučovanie formou denného štúdia. Predpokladom realizácie tejto formy vzdelávania je zabezpečenie overeného kontaktu medzi žiakom a učiteľom, existencia špeciálnych študijných podmienok, umožňujúcich samostatné štúdium a priamy rýchly kontakt s učiteľom a školou. 

Dištančné vzdelávanie vyžaduje tvorbu samostatného ŠkVP (popr. samostatnej časti ŠkVP) v ktorom sú presne vymedzené podmienky:

  • požadované vstupy,
  • realizácia kontaktu žiak – učiteľ (musí byť zabezpečený overený kontakt),
  • štruktúra a spôsob realizácie obsahu vzdelávania – napr. súpis požadovaných samostatných prác, zoznam študijných materiálov, pomôcok a ďalších študijných informácií, rád a odporúčaní pre zjednodušenie štúdia, - kritéria a spôsob hodnotenia jednotlivých výstupov, - vlastná príprava a realizácia ukončovania štúdia.

Dištančné vzdelávanie sa v plnom rozsahu odvíja od požiadaviek príslušného ŠVP. Vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné. Z tohto dôvodu je v e

xternej forme štúdia vhodné navýšiť počet vyučovacích hodín/konzultácii v tých

predmetoch ŠkVP, ktoré si vyžadujú nácvik zručností. Na tento účel sa využijú disponibilné hodiny uvedené v RUP. V diaľkovom vzdelávaní sa konzultačné hodiny uvedené za celé štúdium môžu využiť na jeden alebo viac predmetov ŠkVP. Žiak sa v externej forme štúdia zo správania neklasifikuje.

 

 

 

STUPEŇ VZDELANIA:

VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELANIE

 

Dĺžka štúdia:

3 roky

 

Forma výchovy a vzdelávania:

Denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

 

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Vyššie odborné  vzdelanie

 

 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok

prijímacieho konania

 

Spôsob ukončenia štúdia: 

Absolventská skúška

 

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom  s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS““

 

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom   

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v pracovnom zaradení na pozícii

kvalifikovaného pracovníka strednej, prípadne vyššej  riadiacej úrovne v oblasti dopravy,  prepravy a logistiky,  v zasielateľských organizáciách   a v rôznych podnikateľských subjektoch. 

 

Možnosti ďalšieho štúdia:  

 

Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Študijný odbor

 

Logistika a manažment v cestnej preprave