Podujatia a aktivity

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách v oblasti dopravy a následne k výberu povolania v tejto oblasti, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovanie ich vzťahu k budúcej profesii aj prostredníctvom  organizovania zážitkových aktivít.
V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s tromi štátnymi železničnými subjektmi, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl a ich rodičov, ktorí sa rozhodujú o voľbe budúceho povolania, dni kariérneho poradenstva s voľným vstupom s názvom 

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU
 
Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave,  návštevu priestorov rušňa, kamiónu, diagnostiku vozidiel, ovládanie parkovacieho pilota osobného vozidla, smart ovládanie vozidla, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí sú predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (skupiny odborov 37), ktoré je možné študovať na stredných odborných školách. Účastníkom odborníci poskytnú aj kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.
 
Cieľom organizátorov je podnietiť záujem žiakov základných škôl o štúdium a prácu v oblasti dopravy, ktorá je stabilným a perspektívnym odvetvím poskytujúcim záruku profesionálneho uplatnenia.
V roku 2017 sa uskutočnili a sú plánované podujatia Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU v nasledujúcich termínoch:

Termín:                        

Miesto konania:

24.–25. 3. 2017        

Železničná stanica Vrútky

2. 6. 2017                

Košická detská historická železnica

6.–7. 10. 2017        

STM Múzeum dopravy Bratislava (Prezrieť plagát)